முத்திரை தாள் கட்டணம் குறித்த தகவல்கள்

TNREGINET|முத்திரை தாள் கட்டணம் குறித்த தகவல்கள் தெரியுமா?

TNREGINET|முத்திரை தாள் கட்டணம் குறித்த தகவல்கள் தெரியுமா?

See More
Stamp Duty Calculator tamil - tnreginet-org-in

land registration charges in tamilnadu 2018 calculator

Stamp Duty Property Calculation in Tamil After 09-06-2017 Gudeline Value – 2000(Rs./Sq.ft) சதுர அடி – 1000 சொத்து மதிப்பு – Rs.20,00,000 Stamp Duty (7%) – Rs.1,40,000 Registration Fee (4%) – Rs. 80,000 மொத்த கட்டணம் (11%) – Rs.2,20,000  

See More
Tamilnadu Duty and Fees 2018 - tnreginet-org-in

Tamilnadu Duty and Fees 2018 – TNREGINET.GOV.IN

TN Stamp Duty and Registration fee 2018    Tamilnadu Stamp Duty and Registration fee 2017 – 2018 Categories of Document Stamp Duty    Registration Fee 1 Conveyance (Sale) 7% on the market value of the property   4% on the market value of property. 2 Gift 7% on the market value of the Property 4% on […]

See More