2024 சொத்து விற்பனையில் உரிமையாளரின் கைரேகை

2024 சொத்து விற்பனையில் உரிமையாளரின் கைரேகை சரிபார்க்கும் வசதி! | 2024 பத்திரப்பதிவு துறை patta citta | registation

2024 சொத்து விற்பனையில் உரிமையாளரின் கைரேகை சரிபார்க்கும் வசதி! | 2024 பத்திரப்பதிவு துறை patta citta | registation

See More
பத்திரம் பதியப் போறிங்களா

பத்திரம் பதியப் போறிங்களா? |01.07.2024 வந்தது புதிய நடைமுறை|வழிகாட்டி மதிப்பு திருத்தம்!

பத்திரம் பதியப் போறிங்களா? |01.07.2024 வந்தது புதிய நடைமுறை|வழிகாட்டி மதிப்பு திருத்தம்!

See More
Tamil nadu New Land Guideline Value 2024

Tamil nadu New Land Guideline Value 2024 | நிலத்தின் புதிய வழிகாட்டி மதிப்பு 2024 வந்தாச்சு!

Tamil nadu New Land Guideline Value 2024 | நிலத்தின் புதிய வழிகாட்டி மதிப்பு 2024 வந்தாச்சு!

See More
2024 land guideline value tamilnadu

land guideline value tamilnadu 2024 | how to check guideline value in tamil | land value 2024 in tamil

land guideline value tamilnadu 2024 | how to check guideline value in tamil | land value 2024 in tamil

See More
உட்பிரிவுடன் பட்டா - உட்பிரிவில்லாத பட்டா மாற்றம்

உட்பிரிவுடன் பட்டா/ உட்பிரிவில்லாத பட்டா மாற்றம் புதிய வசதி அறிமுகம் 2024

உட்பிரிவுடன் பட்டா/ உட்பிரிவில்லாத பட்டா மாற்றம் புதிய வசதி அறிமுகம் 2024

See More
நிலம் வைத்திருப்போர் கட்டாயம் பாருங்கள்

நிலம் வைத்திருப்போர் கட்டாயம் பாருங்கள்| Land New guideline value | புதிய வழிகாட்டி மதிப்பு 2024

நிலம் வைத்திருப்போர் கட்டாயம் பாருங்கள்| Land New guideline value | புதிய வழிகாட்டி மதிப்பு 2024

See More
சொத்தின் விற்பனை பத்திரம் தொலைந்துவிட்டால் என்ன செய்யனும்

சொத்தின் விற்பனை பத்திரம் தொலைந்துவிட்டால் என்ன செய்யனும் Sale deed missing!

சொத்தின் விற்பனை பத்திரம் தொலைந்துவிட்டால் என்ன செய்யனும்! Sale deed missing!!

See More
1865 முதல் கிராம வாரியாக அனைத்து சர்வே ஆவணம்

1865 முதல் கிராம வாரியாக அனைத்து சர்வே ஆவணம் கிடைக்கும் இடம் Land survey original documents!

1865 முதல் கிராம வாரியாக அனைத்து சர்வே ஆவணம் கிடைக்கும் இடம்! Land survey original documents!

See More
போலி ஆவணப்பதிவை ரத்து செய்யும் புதிய சட்டம்

போலி ஆவணப்பதிவை ரத்து செய்யும் புதிய சட்டம் 77(A) | Fraud sale deed cancellation

போலி ஆவணப்பதிவை ரத்து செய்யும் புதிய சட்டம் 77(A) | Fraud sale deed cancellation

See More
சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் புதிய வசதி அறிமுகம் 2024

சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் புதிய வசதி அறிமுகம் 2024 | Land registration new update 2024

சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் புதிய வசதி அறிமுகம் 2024 | Land registration new update 2024

See More