பத்திரப்பதிவு சுற்றறிக்கை பாகம்-2

பத்திரப்பதிவு சுற்றறிக்கை பாகம்-2/ஒரிஜினல் பத்திரம் இல்லாமல் பதிவு?

பத்திரப்பதிவு சுற்றறிக்கை பாகம்-2/ஒரிஜினல் பத்திரம் இல்லாமல் பதிவு?