நிலத்தை survey செய்வது பற்றி முக்கிய சுற்றறிக்கை

நிலத்தை survey செய்வது பற்றி முக்கிய சுற்றறிக்கை /Land சர்வே புதிய RULE

நிலத்தை survey செய்வது பற்றி முக்கிய சுற்றறிக்கை 2023 /Land சர்வே புதிய RULE 2023