உங்கள் சொத்து பத்திரம் தொலைந்து விட்டால் மாற்று புதிய பத்திரம்

உங்கள் சொத்து பத்திரம் தொலைந்து விட்டால் மாற்று புதிய பத்திரம் வாங்குவது எப்படி?

உங்கள் சொத்து பத்திரம் தொலைந்து விட்டால் மாற்று புதிய பத்திரம் வாங்குவது எப்படி?