2022 தமிழ்நாடு பதிவுத் துறையில் (TNREGINET) திருமணப் பதிவு

2022 How to apply for marriage registration in tamilnadu registration department (TNREGINET) in tamil

2022 தமிழ்நாடு பதிவுத் துறையில் (TNREGINET) திருமணப் பதிவுக்காக எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?