தனியார் இருப்பிடத்தில் பத்திரப்பதிவு செய்யலாமா

தனியார் இருப்பிடத்தில் பத்திரப்பதிவு செய்யலாமா?

தனியார் இருப்பிடத்தில்

பத்திரப்பதிவு

செய்யலாமா?