ஜூன் 30ம் தேதி வரை ஆப்லைன் முறையில் பத்திரம் பதிவு செய்யலாம்

ஜூன் 30ம் தேதி வரை ஆப்லைன் முறையில் பத்திரம் பதிவு செய்யலாம்! TNREGINET.GOV.IN

TNREGINET.GOV.IN, TNREGINET.NET

இணையவழியில் ஆவண பதிவுகள்

மேற்கொள்வதில் சிரமம் என புகார்!

ஆப்லைன் முறையில் பத்திரம்

பதிவு செய்யலாம்!