ஆன்லைன் மூலம் பிறப்பு-இறப்பு சான்றிதழ் பெறுவது

ஆன்லைன் மூலம் பிறப்பு/இறப்பு சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

ஆன்லைன் மூலம் பிறப்பு/இறப்பு சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

 

 

TAMILNADU – CHENNAI Birth/Death Certificate OFFICIAL WEBSITE :

பிறப்பு சான்றிதழ் :

http://www.chennaicorporation.gov.in/Tamil/online-civic-services/birthCertificate.do?do=ShowBasicSearch

இறப்பு சான்றிதழ் :

http://www.chennaicorporation.gov.in/Tamil/online-civic-services/deathCertificateBasicSearch.jsp