பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா

Patta vs Document – Which is Valid as per High Court said? | பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா?

Patta vs Document – Which is Valid as per High Court said? | பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா?

See More
புறம்போக்கு நிலத்தில் 3 லட்சம் குடும்பத்திற்கு இலவச E- பட்டா

Patta இதோ! / புறம்போக்கு நிலத்தில் 3 லட்சம் குடும்பத்திற்கு இலவச E- பட்டா சுற்றறிக்கை

Patta இதோ! / புறம்போக்கு நிலத்தில் 3 லட்சம் குடும்பத்திற்கு இலவச E- பட்டா சுற்றறிக்கை!

See More
Patta வாங்க நாம் செய்ய வேண்டியவை

குழப்பமா? / Patta வாங்க நாம் செய்ய வேண்டியவை / Natham புறம்போக்கு பட்டா

குழப்பமா? / Patta வாங்க நாம் செய்ய வேண்டியவை / Natham புறம்போக்கு பட்டா

See More
Download patta Chitta FMB online 2022

Download patta Chitta FMB online without patta and survey number 2022

Download patta Chitta FMB online without patta and survey number 2022

See More
patta view online tamilnadu - patta chitta download

patta view online tamilnadu │ patta chitta download │how to check patta online in tamilnadu 2022

patta view online tamilnadu │ patta chitta download │how to check patta online in tamilnadu 2022

See More
2022 பத்திரம் பதிவு செய்யும் முறை

2022 பத்திரம் பதிவு செய்யும் முறை / How to register a land 2022

2022 பத்திரம் பதிவு செய்யும் முறை / How to register a land 2022

See More
கூட்டு பட்டா வைத்து தனி பட்டாவாக பிரிப்பது எப்படி

கூட்டு பட்டா வைத்து தனி பட்டாவாக பிரிப்பது எப்படி? / Joint Patta to single Patta Transfer

கூட்டு பட்டா வைத்து தனி பட்டாவாக பிரிப்பது எப்படி? / Joint Patta to single Patta Transfer

See More
பட்டா சிட்டாவில் உள்ள அளவுகளை ஏக்கர் செண்ட் சதுர அடி அளவு

பட்டா சிட்டாவில் உள்ள அளவுகளை ஏக்கர் செண்ட் சதுர அடி அளவுகளுக்கு மாற்றுவது எப்படி?

பட்டா சிட்டாவில் உள்ள அளவுகளை ஏக்கர் செண்ட் சதுர அடி அளவுகளுக்கு மாற்றுவது எப்படி?

See More
2021 பட்டா எங்கு எப்படி வாங்குவது

2021 பட்டா எங்கு எப்படி வாங்குவது?

பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்வது எப்படி? பட்டா வாங்குவது எப்படி?

See More