சொத்தின் விற்பனை பத்திரம் தொலைந்துவிட்டால் என்ன செய்யனும்

சொத்தின் விற்பனை பத்திரம் தொலைந்துவிட்டால் என்ன செய்யனும்? Sale deed missing!

சொத்தின் விற்பனை பத்திரம் தொலைந்துவிட்டால் என்ன செய்யனும்? Sale deed missing!