சிவகாசி பட்டாசு வகைகள் 2023 30 Multi Shots Full Crackling

சிவகாசி பட்டாசு வகைகள் 2023 | 30 Multi Shots Full Crackling | Gun Out | இடி அவுட்?

30 Shots With Full Crackling 2023 எப்படி வெடிக்கும்? Gun Out Shot அப்படி னா என்ன? CRT Crackers Bursting 2023