பதிவுத்துறை பத்திரப்பதிவு விதி 55A-முதல் நிபந்தனை

பதிவுத்துறை பத்திரப்பதிவு விதி 55A-முதல் நிபந்தனை?

பதிவுத்துறை பத்திரப்பதிவு விதி 55A-முதல் நிபந்தனை? /உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு