பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா

Patta vs Document – Which is Valid as per High Court said? | பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா?

Patta vs Document – Which is Valid as per High Court said? | பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா?