கோவில் பட்டா உள்ள சொத்து வாங்கலாமா

கோவில் பட்டா உள்ள சொத்து வாங்கலாமா? / Kovil Patta /Patta Transfer

கோவில் பட்டா உள்ள சொத்து வாங்கலாமா? / Kovil Patta /Patta Transfer