2022 பத்திர பதிவில் மாற்றம்

பத்திர பதிவில் மாற்றம் / இனி அனைத்து பத்திரப்பதிவிலும் உறுதிமொழி பத்திரம் இணைப்பது கட்டாயம்?

2022 பத்திர பதிவில் மாற்றம் / இனி அனைத்து பத்திரப்பதிவிலும் உறுதிமொழி பத்திரம் இணைப்பது கட்டாயம்?