கூட்டு பட்டா வைத்து தனி பட்டாவாக பிரிப்பது எப்படி

கூட்டு பட்டா வைத்து தனி பட்டாவாக பிரிப்பது எப்படி? / Joint Patta to single Patta Transfer

கூட்டு பட்டா வைத்து தனி பட்டாவாக பிரிப்பது எப்படி? / Joint Patta to single Patta Transfer