மாற்றத்தில் பட்டா பத்திரமா ஒரே நாடு ஒரே பத்திரப்பதிவு

மாற்றத்தில் பட்டா பத்திரமா?/ஒரே நாடு ஒரே பத்திரப்பதிவு திட்டத்தில் இருக்கும் சவால்?

மாற்றத்தில் பட்டா பத்திரமா?/ஒரே நாடு ஒரே பத்திரப்பதிவு திட்டத்தில் இருக்கும் சவால்?