பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் உயர்ந்த மேடை ஏன்

பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் உயர்ந்த மேடை ஏன்?

பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் உயர்ந்த மேடை ஏன்?