பட்டா இருக்கு, பத்திரம் இல்லை அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்

பட்டா இருக்கு, பத்திரம் இல்லை | அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்!

பட்டா இருக்கு, பத்திரம் இல்லை | அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்!