பதிவுத்துறை சொற்களும் அதற்கான அர்த்தங்களும்

மறைந்து வரும் நிலத்திற்கான ஆவண பதிவுத்துறை சொற்களும் அதற்கான அர்த்தங்களும்!

மறைந்து வரும் நிலத்திற்கான ஆவண பதிவுத்துறை சொற்களும் அதற்கான அர்த்தங்களும்!