வீட்டில் இருந்தே அரசு சார்ந்த அனைத்து துறைக்கும் புகார் மனுக்கள் பதிவு செய்வது

வீட்டில் இருந்தே அரசு சார்ந்த அனைத்து துறைக்கும் புகார் மனுக்கள் பதிவு செய்வது எப்படி petition?

வீட்டில் இருந்தே அரசு சார்ந்த அனைத்து துறைக்கும் புகார் மனுக்கள் பதிவு செய்வது எப்படி petition?