அசல் முத்திரைத்தாளை கண்டறியும் வழிமுறைகள்

ஒரிஜினல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் கண்டறியும் வழிமுறைகள்?

அசல் முத்திரைத்தாளை கண்டறியும் வழிமுறைகள் தெரியுமா?