சொத்துகள் வாங்கும் முன்பு கவனிக்க - tnreginet-orgin

சொத்துகள் வாங்கும் முன்பு கவனிக்க வேண்டியவை – தெரியுமா உங்களுக்கு?

நிலம் வாங்குவதற்கு முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை :

1) பட்டா (Patta),

2) சிட்டா(Chitta),

3) அடங்கல் (Adangal),

4) ‘அ’பதிவேடு என்கிற ‘A’ Register

5) நிலத்திற்கான வரைபடம் (FMB)