2024 நில அளவை துறை முக்கிய அறிவிப்பு

2024 நில அளவை துறை முக்கிய அறிவிப்பு 🔥 | 2024 land survey New circular |land |survey patta transfer 2024

2024 நில அளவை துறை முக்கிய அறிவிப்பு 🔥 | 2024 land survey New circular |land |survey patta transfer 2024