கடலா நாழிக் கிணறா திருச்செந்தூரில் முதலில் எங்கு நீராட வேண்டும்

கடலா? நாழிக் கிணறா? திருச்செந்தூரில் முதலில் எங்கு நீராட வேண்டும்? அங்கு முருகனை வழிபடும் முறை

கடலா? நாழிக் கிணறா? திருச்செந்தூரில் முதலில் எங்கு நீராட வேண்டும்? அங்கு முருகனை வழிபடும் முறை