மதுரை புதுமண்டப ஓவியங்கள்

350 ஆண்டு கால வரலாறு மதுரை புதுமண்டபம்! உளி ஓவியங்கள்!! Madurai Pudhu Mandapam 2024

உளி ஓவியங்கள் – மதுரை புதுமண்டபச் சிற்பங்களின் கோட்டு ஓவியங்கள் – க.கு.ர.மு. ரத்தின பாஸ்கர்!