மதுரை அழகர்மலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் திருக்கோயில்

மதுரை அழகர்மலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் திருக்கோயில் – சித்திரை பெருவிழா – எதிர்சேவை | Kallalagar Temple

மதுரை அழகர்மலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் திருக்கோயில் – சித்திரை பெருவிழா – எதிர்சேவை | Kallalagar Temple