சித்தர்கள் ஜீவ சமாதி - தொடர்புடைய கோயில்களுக்கு செல்லும்போது

சித்தர்கள் ஜீவ சமாதி/தொடர்புடைய கோயில்களுக்கு செல்லும்போது இதை செய்ய மறவாதீர்கள் | Siddhargal

சித்தர்கள் ஜீவ சமாதி/தொடர்புடைய கோயில்களுக்கு செல்லும்போது இதை செய்ய மறவாதீர்கள் | Siddhargal

Do not forget to do this when you are in Siddhargal Jeeva Samadhi or Temple associated with Siddhargal Samadhi