உங்க VOTE விஜய்க்கு போடுவீங்களா

“உங்க VOTE விஜய்க்கு போடுவீங்களா..?” எதிர்பாராத பதிலளித்த பொதுமக்கள் பேட்டி!

“உங்க VOTE விஜய்க்கு போடுவீங்களா..?” எதிர்பாராத பதிலளித்த பொதுமக்கள் பேட்டி!

விஜய் ஆரம்பித்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி குறித்தும் அரசியல் வருகை குறித்தும் நம்மோடு பகிர்ந்துகொள்ளும் பொதுமக்கள் பேட்டி!