2024 நில அளவை முக்கிய அறிவிப்பு

2024 நில அளவை முக்கிய அறிவிப்பு | Land Survey 2024 |நிலத்தை அளக்க ஆட்சியர் செய்தி வெளியீடு!

2024 நில அளவை முக்கிய அறிவிப்பு | Land Survey 2024 |நிலத்தை அளக்க ஆட்சியர் செய்தி வெளியீடு!