2024 திருப்பதி கோவிலில் ரத சப்தமி விழா

2024 திருப்பதி கோவிலில் ரத சப்தமி விழா எப்போது தெரியுமா? tirupati temple ratha saptami date 2024?

திருப்பதி ரத சப்தமி 2024 எப்போது? | திருமலை திருப்பதி ரத சப்தமி 2024 எப்போது?