உரிமைதொகைக்கு இலவசமாக மேல்முறையீடு

உரிமைதொகைக்கு இலவசமாக மேல்முறையீடு செய்து தரப்படும் | தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?

உரிமைதொகைக்கு இலவசமாக மேல்முறையீடு செய்து தரப்படும் | தேவையான ஆவணங்கள் என்ன? கட்டணம் எவ்வளவு? |நிராகரிப்பு கரணம் தெரிந்துகொள்வது?