தமிழ்நாடு மின் இணைப்பு பெயர் மாற்றம் சிறப்பு முகாம் 2023

சிறப்பு முகாம் ஒரே நாளில் மின் இணைப்பு பெயர் மாற்றம் செய்யலாம்! /TNEB Name Transfer 2023

தமிழ்நாடு மின் இணைப்பு பெயர் மாற்றம் சிறப்பு முகாம் சுற்றறிக்கை வெளியீடு! தமிழக அரசு 2023