சொத்து உரிமை! Section 17 of CPC உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

சொத்து உரிமை! Section 17 of CPC உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு /சொத்து மனு வழக்குரை இதை தெளிவு?

சொத்து உரிமை! Section 17 of CPC உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு /சொத்து மனு வழக்குரை இதை தெளிவு?