பட்டா நிலத்தை சர்வேயர் அளக்க

பட்டா? நிலத்தை சர்வேயர் அளக்க/Land Survey எப்படி செய்வது உயர் நீதிமன்றம் வழிகாட்டி உத்தரவு!

பட்டா? நிலத்தை சர்வேயர் அளக்க/Land Survey எப்படி செய்வது உயர் நீதிமன்றம் வழிகாட்டி உத்தரவு!