பவர் மோசடி பதிவில் இருந்து தப்பிக்க வழி

பவர் மோசடி பதிவில் இருந்து தப்பிக்க வழி?

பவர் மோசடி பதிவில் இருந்து தப்பிக்க வழி? பவர் பத்திர சொத்து வாங்க வேண்டுமா இதை கவனிக்க!