யூடிஆர் பட்டாவில் தவறாக பதிவாகியுள்ள பெயரை நீக்க

UDR பட்டாவில் தவறாக பதிவாகியுள்ள பெயரை நீக்க விண்ணப்பம் எப்படி எழுத வேண்டும்?

யூடிஆர் பட்டாவில் தவறாக பதிவாகியுள்ள பெயரை நீக்க விண்ணப்பம் எப்படி எழுத வேண்டும்?