தாத்தாவின் சொத்தில் பேரன், பேத்திகளுக்கு பங்கு

தாத்தாவின் சொத்தில் பேரன், பேத்திகளுக்கு பங்கு உண்டா? இல்லையா?

தாத்தாவின் சொத்தில் பேரன், பேத்திகளுக்கு பங்கு உண்டா? இல்லையா?