சர்வே கல்லை யார் பராமரிக்க வேண்டும்

சர்வே கல்லை யார் பராமரிக்க வேண்டும்?||இந்த கல் ஏன்? எதற்கு?||சட்ட விளக்கம்!

சர்வே கல்லை யார் பராமரிக்க வேண்டும்?||இந்த கல் ஏன்? எதற்கு?||சட்ட விளக்கம்!