இரண்டாவது மனைவிக்கு வாரிசு சான்றிதழ் கிடைக்குமா

2வது மனைவிக்கு வாரிசு சான்றிதழ் கிடைக்குமா?

இரண்டாவது மனைவிக்கு வாரிசு சான்றிதழ் கிடைக்குமா? || Can Second wife get legal heir certificate