நில அளவைக்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி

நில அளவைக்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி ? || Land Survey

நில அளவைக்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி ? || Land Survey

வருவாய் துறை மூலம் நம் நிலத்தை எவ்வாறு விண்ணப்பம் செய்து முறைப்படி அளவை செய்வது?