நிலத்தை அளக்க சர்வேயர் வர மறுக்கிறாரா

நிலத்தை அளக்க சர்வேயர் வர மறுக்கிறாரா? / Land Survey-யர் சிக்கலா/ நில எல்லை தகராறு / சட்ட வழி

நிலத்தை அளக்க சர்வேயர் வர மறுக்கிறாரா? / Land Survey-யர் சிக்கலா/ நில எல்லை தகராறு / சட்ட வழி