ஒரு செண்டு மற்றும் ஒரு கிரவுண்டு மனையோட பரப்பளவு

1 செண்டு மற்றும் 1 கிரவுண்டு மனையோட பரப்பளவு இவ்வளவுதான்னு எப்படி நிர்ணயம் செஞ்சாங்க?

ஒரு செண்டு மற்றும் ஒரு கிரவுண்டு மனையோட பரப்பளவு இவ்வளவுதான்னு எப்படி நிர்ணயம் செஞ்சாங்க?