காலம் கடந்த பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பெறுவது எப்படி

காலம் கடந்த பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பெறுவது எப்படி?|

காலம் கடந்த பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பெறுவது எப்படி?