எந்த நேரத்தில் அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாம்

எந்த நேரத்தில் அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாம்? எந்த நேரத்தில் பத்திரம் முடிக்கலாம்?

எந்த நேரத்தில் அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாம்? எந்த நேரத்தில் பத்திரம் முடிக்கலாம்?