கிராம நத்தம் பட்டா - புறம்போக்கு நிலத்திற்கு மாற்று இலவச நத்தம் பட்டா

கிராம Natham Patta / புறம்போக்கு நிலத்திற்கு மாற்று இலவச நத்தம் பட்டா?

கிராம நத்தம் பட்டா / புறம்போக்கு நிலத்திற்கு மாற்று இலவச நத்தம் பட்டா?