பட்டாவில் புதிய T வகை குறிப்பு - பத்திரம் ரத்தா

பட்டாவில் புதிய T வகை குறிப்பு – பத்திரம் ரத்தா? – கோவில் நில அபகரிப்பு!

பட்டாவில் புதிய T வகை குறிப்பு – பத்திரம் ரத்தா? – கோவில் நில அபகரிப்பு!