புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா PATTA

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா||தமிழக அரசு அறிவிப்பு||part-2

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா||தமிழக அரசு அறிவிப்பு||part-2