பட்டா மாற்றம் மற்றும் உட்பிரிவு பட்டா மாற்றம்

பட்டா மாற்றம் மற்றும் உட்பிரிவு பட்டா மாற்றம்||how to apply patta transfer and subdivision patta

பட்டா மாற்றம் மற்றும் உட்பிரிவு பட்டா மாற்றம்||how to apply patta transfer and subdivision patta